خدايا! ما اگر بد کنيم، تو را بنده هاي خوب بسيار است، و اگر تو مدارا نکني و ما را نبخشي ما را خداي ديگر کجاست